Hi ha una desinfecció constant de l'aigua del vas de les piscina mitjançant el sistema de depuració: dosificació automàtica dels productes desinfectants, hipoclorit i productes per regulació del PH ,àcid clorhídric i sistema de filtratge continu.

Es realitza una regulació automàtica dels paràmetres, mantenint-los diàriament en una concentració residual de clor lliure entre 0,5 – 2,0 mg/l i pH entre 7,2- 8 (d'acord amb el RD 742/2013 pel que s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines).

També tenim una recirculació de làmina d'aigua amb sistema desbordant.
Renovació d'aigua mitjançant aportació d'aigua nova de la xarxa.
Analítiques periòdiques de control fisicoquímic i microbiològic de l'aigua mitjançant un laboratori autoritzat.